Yayın İlkeleri

 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi altışar aylık dönemler halinde (Haziran ve Aralık) yayımlanan ve erişimi üyelik koşuluna bağlı (açık erişimli olmayan) hakemli bir elektronik dergidir.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’nin yayın alanı; iş hukuku, sosyal güvenlik, çalışma hayatına ilişkin hususlar, mali hukuk, sosyal politika ile sınırlıdır. İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi, bu konularda uygulayıcılara yol göstermeyi, ortaya çıkacak görüş ve önerilere katkıda bulunmayı, yeni fikir ve görüşlerin ortaya konulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Dergiye gönderilecek makaleler özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek makalelerde İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi Yazım Kuralları’na, Türkçe yazılanlarda ayrıca Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 • Yayınlanan makalelerin içerik ve üslup açısından her türlü ilmi, mesleki ve hukuki sorumluluğu eser sahibine aittir. Makalede yer alan tüm eksiklik ve yanlışlıklardan yazarı sorumludur.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’nde uygulanan makale kabul süreçleri ve yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşların (yazarlar, okurlar ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’nin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi ve yazıların niteliğinin yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir. Bu uygulamalar, İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’nin akademik alandaki yerini pekiştirecek, ulusal ve uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
 • Yazar tarafından yayınlanması istenen makale www.isvesosyalguvenlikatolyesi.com  adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir. Gönderilecek yazılarda yazarların unvanları, görev yaptıkları kurumlar, haberleşme adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve hakemli yazılar için ORCID (Open Researcher ve Contributor ID, http://orcid.org) numarası bildirilmelidir.
 • Dergide yayınlanacak makalelerin amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uyup uymadığı, Editör tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Editör tarafından eksikliklerin tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Makalenin dergi yayın ilkelerine uygun olmadığının editör tarafından yapılan ön değerlendirmede tespit edilmesi halinde makale gerekçesi belirtilerek yazara iade edilir ve yayınlanmaz.
 • Yazar makalesini gönderirken “Hakemli” veya “Hakemsiz” yayınlanması hususunda tercihte bulunur. Makalenin hakemli olarak yayınlanmasının istenmesi halinde, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, en az iki hakeme gönderilir. Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlara hakemlerin kim oldukları belirtilmez. İki hakemin olurunu alan yazılar derginin “Hakemli Makaleler” bölümünde yayınlanır. Hakemlerin gerekli görmesi halinde, eser sahibinden düzeltme isteğinde bulunulur ve müteakiben yayın konusu olur. Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme formunu doldurup dergiye gönderir. Gelen değerlendirmeler, gerekiyorsa editör tarafından yazarlara gönderilir. Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir. İki hakemden birisi tarafından olumsuz rapor verilmesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin değerlendirmesi sonucunda makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.
 • Makalenin hakemsiz olarak yayınlanmasının istenmesi halinde, makale editör tarafından değerlendirilir ve yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.
 • Makale gönderimi ve yayımından dolayı yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Makaleleri yayınlanan yazarlara bir yıl süreyle İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’ne ücretsiz açık erişim hakkı tanınır. Ayrıca eser sahiplerine telif ücreti ödenir (hakemli yazılar hariç). Yayınlanan makalelerin basılı ve elektronik ortamdaki tüm telif hakları İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’ne ait olur. Yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 • Gönderilen ve hakemli olarak yayınlanması talep edilen yazılar intihal incelemesine tabi tutulmakta olup, özeti ya da tamamı yayımlanmış bildirilerden veya tezlerden türetilenler dahil olmak üzere, gönderilen eserlerin benzerlik oranı %25’i aşmamalıdır. Benzerlik oranı kaç olursa olsun intihal raporları editör tarafından ayrıntılı olarak incelenir. Editörün intihal ile ilgili şüpheleri giderilmedikçe çalışmalar hakemlik sürecine alınmaz veya çalışma rededilebilir.
 • Dergiye eser gönderenler, yukarıda belirtilen esasları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi, yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlülüğünü üstlenir.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen editor@isvesosyalguvenlikatolyesi.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.